คาํ ปฏิเสธ

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทางเราไม่มีการรับประกันผลใดๆ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะรับรองหรือสัญญาผลลัพธ์ใดๆ ทั้งสิ้น Hakimian Global LLC ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือ ความสูญเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้และการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท